Natuurbeheer

Natuur en grondwaterwinning gaan vaak hand in hand. Op gronden die in eigendom komen van Pidpa heeft de natuur dan ook regelmatig voorrang.

Pidpa neemt deel aan het Europese Interregionaal project Prowater in samenwerking met provincie Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en buitenlandse partners. Het ecologisch herstel van een ven dat Pidpa in 2016 aankocht in Grobbendonk, de uitbreiding en het herstel van de heide in Grobbendonk, de realisatie van Elzenbroekbos in Oostmalle en het ecologisch inrichten van de irrigatievijvers te Scheps, Balen-Nete zijn hierin opgenomen. Het project ging in september 2018 officieel van start. Voor de uitbreiding en het herstel van de heide in Grobbendonk werd in 2018 twee maal schapenbegrazing ingezet.

Eind 2017 werd in samenwerking met de provincie een ecologisch herstelproject op de Wamp in Oud-Turnhout opgestart. Het project werd in 2018 gefinaliseerd en officieel ingehuldigd op 21 april, Wereld Vismigratiedag, met het symbolisch uitzetten van jonge vis.

In 35 steden en gemeenten uit het verzorgingsgebied staat Pidpa paraat als rioolbeheerder, inclusief het beheer van grachten en bufferbekkens. Bufferbekkens zorgen ervoor dat beken, grachten en rivieren niet overbelast raken, bijvoorbeeld bij hevige regenval. Het groenbeheer rondom de bufferbekkens behoort ook tot de taken van Pidpa. Dat gebeurt nog vaak machinaal. Maar waar mogelijk, kiest Pidpa voor een meer duurzame oplossing: schapen! Dat gebeurt nu alvast op 24 bufferbekkens of in totaal ruim 6 ha aan grasland.

De gesubsidieerde doelgroepmedewerkers (Groenjobs) van Natuurpunt hebben in 2018 1.472 uur beheerswerken uitgevoerd voor Pidpa in uitvoering van het bosbeheerplan.

In de loop van 2018 werden de voorbereidingen getroffen voor de aanvraag van het FSC-label voor de bossen van Pidpa. Op 28 november vond de startaudit plaats die gunstig werd beoordeeld (op 5 februari 2019 werden de bossen officieel FSC-gecertificeerd).

In 2018 werden nieuwe vergunningen van onbepaalde duur bekomen voor de winningen in Grobbendonk, Herentals, Rijkevorsel, Kapellen, Herselt en Vorst. Het dossier van Oud-Turnhout werd ingediend met een ontwerpMER (Milieueffectenrapport). De MERs van de winningen Brasschaat en Hoogstraten zijn lopende.

In 2018 werd de vegetatie verder gemonitord in Balen-Nete, Balen-Kanaal, Brecht, Oostmalle en Wuustwezel. Om de grondwaterstand in detail op te volgen zijn de peilputten horende bij de vegetatiemonitoring uitgerust met automatische loggers die het peil elke 6 uur registreren.

Verder voerde Pidpa in een 1000-tal peilputten verspreid over het verzorgingsgebied ongeveer 8500 peilmetingen uit. Een 150-tal peilputten werden bemonsterd zodat naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd wordt.